Üyelik Sözleşmesi

Madde 1: GENEL KABULLER

………… web sitesine , yazılıma, uygulamalara ve/veya ………………………………………………… Şirketi tarafından erişilebilir hale getirilen ek programlara erişim sağlamadan veya bunları kullanmadan önce, lütfen bu sözleşme hükümlerini okuyunuz. Tarafınızın aşağıda yer verilen hükümleri kabul ve taahhüt ettiği kabul edilecektir.

www.imzalikitabim.com web sitesinde (Bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır.) sunulan hizmetler Graftek Reklamcılık Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (bundan sonra “GRAFTEK” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi GRAFTEK olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi GRAFTEK’e aittir.

İşbu sözleşme hükümleri SİTE’nin ve sunulan hizmetlerin kullanımını, örneğin internet sitesinden bu internet sitesiyle ilişikli internet sitelerine veya bu sitelerden içerik yüklenmesi ve indirilmesiyle, Hizmetler veya SİTE’yi kullanarak veya SİTE’ye üye olarak bu şartları kabul etmiş sayılırsınız. SİTE’yi veya Hizmetlerimizi bir kuruluş adına kullanıyorsanız bu şartlar o kuruluş ve bağlı kuruluşları için geçerli olacaktır. Bu tür durumlarda bu kuruluşu bu şart ve hükümlerle ilzam etme yetkiniz olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz.

İşbu kullanım koşulları gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, GRAFTEK tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

GRAFTEK, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Madde 2:TANIMLAR

SİTE: GRAFTEK tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: SİTE’den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak,….. tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar) ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: SİTE’yi  alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

İÇERİK: SİTE’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, fotoğraf, şekil, görüntü, şablon, tema veya sair resim ya da grafik çalışmaları, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle GRAFTEK arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Madde 3: HİZMETLERİN KAPSAMI

Hizmetin kapsamı SİTE ile taraf arasında SİTE’de yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesine ve (Ek)Lisans Sözleşmesine konu olan hizmet ile belirlenecektir. SİTE’deki çalışmaları yalnızca bu şartlara, Mesafeli Satış Sözleşmesine ve (EK) Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak indirebilirsiniz. Mesafeli Satış ve (EK) Lisans Sözleşmesini kabul etmediğiniz ve aksi bir husus ilgili sözleşmelerde açıkça ifade edilmediği sürece SİTE’de görünen hiçbir içeriği kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez veya türetilmiş çalışmalar yaratamazsınız.

SİTE’de sunulan kapsamdaki hiçbir içeriğin sahipliği devredilemez ve SİTE üzerinden hiçbir içeriğin satışı yapılamaz. SİTE üzerinden yalnızca Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve Lisans Sözleşmesi’nde açıkça izin verilen haklar tanınır. ….. içerikler için tüm mülkiyet ve sahiplik haklarını elinde tutmaktadır. Bu tür içerikler SİTE tarafından telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında yer alır ve korunur.

GRAFTEK, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların GRAFTEK tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. GRAFTEK, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE’de yer verilen Gizlilik Sözleşmesi,  sağlanılan tüm kişisel bilgileri kapsar ve bu hükümlere dahil edilir. Hizmetler veya SİTE’nin kullanılması ile Gizlilik Sözleşmesinin hükümlerinin kabul edildiği sayılır.

Madde 4: GENEL HÜKÜMLER

SİTE üzerinden, SİTE’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilse de link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Bu sebeple SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında SİTE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

GRAFTEK, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Bununla birlikte SİTE’de veya SİTE dışında reklam amaçlı olarak belli hedefler konulmakta ve bu hedeflere binaen GRAFTEK tarafınca her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmaları olsa dahi bu hedeflere ulaşılamaması halinde GRAFTEK hiçbir sorumluluk kabul etmemekte olup, tarafınızca da bu husus bu şekilde kabul edilmektedir.

İnternet sitesi, hizmetler, içerikler olduğu haliyle sunulmaktadır. İçerikler veya hizmetlerdeki içerikle ilgili hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır. Bununla birlikte hizmetler ve içeriklerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağı ve sürekli olarak kullanılabilir, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını; hizmetlerin kullanımıyla elde edilen sonuçların etkili, doğru veya güvenilir olacağı; hizmetler veya içeriklerin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağı; veya bunlardaki hatalar veya kusurların düzeltileceği yönünde hiçbir garanti verilmemekte ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluk GRAFTEK tarafından kabul edilmemektedir. Bu sebeple hizmet ve içerikleri kullanımdan kaynaklanan KULLANICI VE ÜYE’nin başvurduğu dava ve sair hukuki çarelere karşı hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, spam veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda GRAFTEK’in garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu nevi kötü amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak yalnızca KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu nevi kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan GRAFTEK sorumlu değildir.

GRAFTEK, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, içerik, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. GRAFTEK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı GRAFTEK’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, GRAFTEK bünyesinde çalışanların ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. GRAFTEK, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE’yi kullanan KULLANICI veya ÜYE’ler hizmetleri, içerikleri, internet sitesini amacının dışında kullanamaz. Örneğin, bir başka kişinin ÜYE olan kişice hesabına erişilmesini sağlamak, hesabını satmak, devretmek, kiralamak, internet sitesini işbu sözleşmede izin verilenin dışında veya herhangi bir yürürlükteki yasayı ihlal edecek şekilde kullanmak, internet sitesiyle ilişkili herhangi bir donanım veya yazılım sistemine ya da ağa izinsiz erişmeye çalışmak veya internet sitesi üzerinden kullanıma açık olmayan herhangi bir hizmeti veya bilgiyi almaya çalışmak; herhangi bir kişi veya kuruluşun hesabına izinsiz erişmeyi denemek, ya da başka bir kişi veya kurumun İnternet sitesini kullanımına müdahale etmek. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, GRAFTEK ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı GRAFTEK’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE’nin sahibi GRAFTEK’tir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, içerikler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu GRAFTEK’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, içeriklerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SİTE ve GRAFTEK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, GRAFTEK’in SİTE’deki hizmetleri, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını ve içeriklerini yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının GRAFTEK’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve GRAFTEK’in yazılı izni ile mümkündür.

GRAFTEK, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri işbu sözleşme ve gizlilik sözleşmesi hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. GRAFTEK aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak GRAFTEK için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya GRAFTEK işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu sözleşme hükümleri dâhilinde GRAFTEK tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde GRAFTEK; SİTE’deki hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Madde 5: SORUMLULUK

GRAFTEK, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. ve hatta içeriklerin inceleme görsellerinde bulunan fotoğrafların ya da içeriklerde bulunan fontların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. GRAFTEK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile GRAFTEK’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Madde 6: ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI veya ASKIYA ALMA

İşbu sözleşme hükümlerinin ÜYE tarafından ihlal edilmesi, internet sitesinin hizmet vermesinin elverişsiz hale gelmesi veya internet sitesinin kullanımına ilişkin ÜYE tarafından herhangi bir faaliyet gösterilmemesi dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak ve takdiri GRAFTEK’e ait olmak kaydıyla, bildirimde bulunarak bu şartları veya hesabınızı sonlandırabiliriz

ÜYE’nin sürekli olarak ihlalci davranış sergilediğine GRAFTEK tarafından tespit edildiği halde kullanıcının internet sitesine erişimi sonlandırılabilecektir.

Üye hesabı herhangi bir süre boyunca GRAFTEK tarafından askıya alınabilecektir.

Üyeliği sonlandırılması bir başka ifadeyle işbu anlaşmanın feshi üzerine ÜYE’nin hesabı iptal edilecek veya kapatılacaktır.

Madde 7: DEVİR

GRAFTEK, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Madde 8: MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GRAFTEK işbu sözleşme koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GRAFTEK açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GRAFTEK’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Madde 9: İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme hükümlerinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmede yer alan belirli bir hükmün uygulanamaması halinde diğer hükümler bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kabul edilerek uygulanacaktır.

Madde 10: YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme hükümleri GRAFTEK tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. GRAFTEK dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Kaydol